Obchodní podmínky

Závazné podmínky pro hosty hotelu

Všeobecné smluvní podmínky

poskytování ubytovacích a dalších služeb
v hotelu BELTINE FOREST HOTEL (dále jen „Hotel“)

1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) jsou platné a závazné pro hosty Hotelu, kteří využívají na základě smluvního ujednání služby Hotelu.

2. VSP spolu s ubytovacím řádem Hotelu tvoří nedílnou součást smlouvy o ubytování.

3. Smluvními stranami jsou:
a) provozovatel Hotelu – KAIA spol. s r.o., Čs. Legií 152/8, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 15502996, DIČ CZ15502996,
b) host Hotelu – fyzická či právnická osoba, která využívá na základě smluvního ujednání služby Hotelu.

4. Předpokladem uzavření smlouvy o ubytování je objednávka hosta, která musí být zaslána na formuláři Hotelu, který je dostupný na webových stránkách Hotelu https://beltinehotel.cz učiněná písemně nebo prostřednictvím prostředků používaných ke komunikaci na dálku (např. email, fax). V intencích objednávky hosta, učiní provozovatel Hotelu hostovi nabídku ubytování a služeb. V případě, že host s nabídkou souhlasí a souhlas provozovateli Hotelu písemně či prostřednictvím prostředků používaných ke komunikaci na dálku (např. email, fax) potvrdí, zpracuje provozovatel Hotel na základě odsouhlasené nabídky hostem návrh smlouvy o ubytování. Návrh smlouvy o ubytování zašle provozovatel Hotelu hostovi písemně, případně prostřednictvím prostředků používaných ke komunikaci na dálku. Smlouva je uzavřena v případě souhlasu hosta se zaslaným návrhem ze strany provozovatele Hotelu. Souhlas host musí učinit písemně, případně prostřednictvím prostředků používaných ke komunikaci na dálku (email, fax), a to nejpozději do tří dnů od obdržení návrhu smlouvy o ubytování. Souhlas s návrhem smlouvy o ubytování může host platně vyjevit i formou úhrady zálohy ve výši a způsobem uvedeným v návrhu smlouvy o ubytování.

5. Ceny ubytování jsou dány platným ceníkem, zveřejněným na webových stránkách Hotelu https://beltinehotel.cz/. Host se zavazuje ve lhůtě do 7 dnů od uzavření smlouvy s provozovatelem Hotelu, uhradit vystavenou zálohu z předběžné ceny pobytu na účet vedený u KB, a.s., č. účtu 502843761/0100, nebo v hotovosti na recepci Hotelu nebo platební kartou (Visa, Mastercard, Visa elektron). V případě, že záloha nebude ve shora uvedené lhůtě uhrazena, smlouva se od počátku ruší, což má charakter rozvazovací podmínky dle ust. § 36 obč. zák.

6. Konečná cena všech čerpaných služeb po odečtení zálohy je splatná při odhlášení se z Hotelu. Platba se provádí, pokud není předem dohodnuto jinak, v hotovosti nebo platební kartou v recepci Hotelu. V případě prodlení hosta s úhradou ceny ubytování či dalších služeb vzniká provozovateli Hotelu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení s úhradou dlužné částky.

7. Host má právo před zahájením pobytu odstoupit od uzavřené smlouvy o ubytování (stornovat objednávku). Toto odstoupení je host povinen učinit písemně. Akceptováno bude v případě, že je podepsáno hostem nebo jeho oprávněným zástupcem. V takovém případě má provozovatel Hotelu právo účtovat stornopoplatek z ceny objednaných služeb ve výši:

– 30 % z celkové ceny dle smlouvy o ubytování, stornuje-li host pobyt 11 – 30 dnů před datem předpokládaného zahájení pobytu (čerpání služby),

– 70 % z celkové ceny dle smlouvy o ubytování, stornuje-li host pobyt 1 – 10 dnů před datem předpokládaného zahájení pobytu (čerpání služby),

– 100 % z celkové ceny dle smlouvy o ubytování, stornuje-li host pobyt v den předpokládaného zahájení pobytu, nenastoupí-li na pobyt vůbec ani neodstoupí písemně od uzavřené smlouvy o ubytování (čerpání služby).

8. V případě snížení počtu osob využívajících služby Hotelu dle uzavřené smlouvy o ubytování, bude hostovi účtován stornopoplatek specifikovaný v bodě 7. VSP v poměru ceny na osobu a pobyt.

9. Ve všech shora uvedených případech bude složená záloha započítána na úhradu stornopoplatku. Pokud stornopoplatky budou vyšší než úhrada zálohy hostem, je host povinen uhradit tento rozdíl do 7 dnů od provedeného doúčtování. Pokud stornopoplatky budou nižší než předem přijatá platba (eventuálně provozovateli Hotelu nevznikne právo účtovat stornopoplatek), je provozovatel Hotelu povinen uhradit vyúčtovaný rozdíl na účet, ze kterého byla platba provedena, pokud host nesdělí písemně nebo prostřednictvím prostředků, používaných ke komunikaci na dálku (email, fax) Provozovateli hotelu jiné číslo účtu a Provozovatel hotelu nebude toto číslo účtu písemně nebo prostřednictvím prostředků, používaných ke komunikaci na dálku, akceptovat.

10. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnutá či nesplní-li provozovatel Hotelu své povinnosti podle smlouvy řádně a včas, vzniká hostovi právo na reklamaci. Provozovatel Hotelu je povinen hostovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy host právo z reklamace uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace host požaduje. Provozovatel Hotelu rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Provozovatel Hotelu je povinen hosta informovat o datu a způsobu vyřízení reklamace.

11. Provozovatel Hotelu je oprávněn VSP jednostranně měnit či doplňovat.

12. VSP vstupují v platnost dnem 01.01.2012.

13. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení VSP nemá vliv na jejich celkovou platnost a platnost uzavřené smlouvy mezi Provozovatelem Hotelu a hostem. V případě rozporu jednotlivých ustanovení smlouvy s VSP, platí ustanovení smlouvy.

Management hotelu

BELTINE forest hotel
Ostravice 0386, 739 14 Ostravice